เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 2.29 MB.


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 2.49 MB.


การประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 2.14 MB.


ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 2.64 MB.


การประชุมนักวิเคราะห์
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 2.06 MB.


บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 2.29 MB.


ข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ

ขนาดไฟล์ : 10.52 MB.