รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2561 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 29.99
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
5. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
7. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,165,900 3.31
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 44,818,100 2.21
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 30,345,900 1.50
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,891,363 1.37
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 21,787,600 1.07
13. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 14,265,700 0.70
14. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,986,000 0.64