รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขาย ภายหลังการเสนอขาย
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 TOAGH (1) (2) 608,400,000 34.3 608,400,000 30.0
2 Wybrant (1) (3) 253,600,000 14.3 - -
3 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 10.3 182,600,000 9.0
4 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 10.3 182,600,000 9.0
5 นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 10.3 182,600,000 9.0
6 นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 10.3 182,600,000 9.0
7 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 5.1 91,300,000 4.5
8 นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 5.1 91,300,000 4.5
9 ประชาชนทั่วไป - - 507,600,000 25.0
  รวมทั้งหมด 1,775,000,000 100.00 2,029,000,000 100.00

หมายเหตุ : (1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ TOAGH และ Wybrant มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น TOAGH Wybrant
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 100,000 20.0 - -
2 นางละออ ตั้งคารวคุณ 100,000 20.0 - -
3 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0 1 25.0
4 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0 1 25.0
5 นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0 1 25.0
6 นางบุศทรี หวั่งหลี 75,000 15.0 1 25.0
  รวมทั้งหมด 500,000 100.00 4 100.00

(2)

TOAGH มีนโยบายการลงทุนที่กำหนดให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship Company) ของ TOAGH ในการทำธุรกิจสีที่ตกลงกันและได้ทำสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

(3)

Wybrant ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 253,600,000 หุ้น ไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของบริษัทฯ จำนวน 254,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน จะทำให้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้มีประชาชนทั่วไปถือหุ้นจำนวน 507,600,000 หุ้น