รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2562 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 29.99
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
5. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
7. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,300,000 3.71
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 48,094,200 2.37
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 30,726,600 1.51

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด