รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. TOAGH 608,400,000 29.99
2. UBS Securities Pte Ltd  218,750,000 10.78
3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
5. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
6. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
7. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
9. AIA TH EQ 2 P 11,330,000 0.56
10. AIA TH EQ 1 P 7,870,000 0.39