รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2563 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,486,200 29.99
2. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
3. นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4. นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
5. นาง บุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
6. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
7. นาง ละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,300,000 3.71
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 47,689,700 2.35
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 30,039,100 1.48

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด