รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2561 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 29.99
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
4. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.00
5. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.00
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
7. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.50
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 70,049,400 3.45
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,290,700 1.99
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 28,978,100 1.43
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,362,572 0.91
12. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 18,355,700 0.90
13. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 15,099,400 0.74
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,009,620 0.59
15. CHASE NOMINEES LIMITED 11,204,600 0.55