ข่าว

ตลท.ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) ได้รับเลือกเข้าดัชนี SET50


ย้อนกลับ09 กรกฎาคม 2561

อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561