คณะผู้บริหาร

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ :
52 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  • Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561
ประสบการณ์การทำงาน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์งบสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2544 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์งบ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2538 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2536 – 2538 ผู้ควบคุมงานบัญชีต้นทุน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.