คณะผู้บริหาร

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ :
52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มิถุนายน 2536

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงบประมาณและวิเคราะห์งบสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์งบ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2536 - 2538 ผู้ควบคุมงานบัญชีต้นทุน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561