คณะผู้บริหาร

นางแถมเพชร ทรงพงษ์

รักษาการผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค

อายุ :
54

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2561 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2538 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2529 - 2538 นักเคมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)