คณะผู้บริหาร

นายสุธีพันธุ์ สุนทรขจิต

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ :
54

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, TN, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ไทย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์) บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด