คณะผู้บริหาร

นางสาวสุพร ลีละทัศนาธร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

อายุ :
63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 กรกฎาคม 2526

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จำกัด
2526 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561