คณะผู้บริหาร

นางสาวสุพร ลีละทัศนาธร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

อายุ :
63 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จำกัด
2526 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด