คณะผู้บริหาร

นายสมคิด เงินส่งแสง

รักษาการผู้อำนวยการสายงานการผลิต

อายุ :
55 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
2560 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานการผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2554 ผู้จัดการอาวุโส ดูแลโรงงานสำโรง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 – 2554 ผู้จัดการอาวุโส ดูแล TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551 – 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอีมัลชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2544 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายอีมัลชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2535 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2531 – 2535 ผู้ควบคุมงานฝ่ายอีมัลชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)