คณะผู้บริหาร

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ :
54

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 147/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2549 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด