คณะผู้บริหาร

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ Acting Managing Director Thailand & Laos (Senior Vice President)/ Acting Chief Marketing Officer (Senior Vice President)

อายุ :
54

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program รุ่น 147/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ Acting Managing Director Thailand & Laos (Senior Vice President)/ Acting Chief Marketing Officer (Senior Vice President) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2561 - 1 มกราคม 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 Vice President บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2549 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด