คณะผู้บริหาร

นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร

ผู้อำนวยการสายงานขาย Modern Trade

อายุ :
50 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท การตลาด Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน Modern Trade บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
2560 – 2561 ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2560 ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์ Decorative และสื่อสารการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดผลิตภัณฑ์ Decorative บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551 ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดผลิตภัณฑ์ Decorative บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 – 2550 ผู้จัดการสายงานการตลาดผลิตภัณฑ์ Decorative :Medium บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)