คณะผู้บริหาร

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์

รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย Retail

อายุ :
48

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • EDP Certificate, Supply Chain Management Programme
  • MDP, Management Development Program, The Wharton School
  • ปริญญาตรี การบริหารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2561 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย Retail บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ได้รับมอบหมายให้ดูแลในตำแหน่ง CEO โดยมิได้รับค่าตอบแทน บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
2558 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีซ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีจี จำกัด
2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด