คณะผู้บริหาร

นางสาวจิตรลดา จรูญรักษ์

รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด

อายุ :
46

การศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอก International Business สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเกษตร สาขากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
2561 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายโมเดิร์นเทรด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท พีซีโปรเฟสชั่นนัลเซอร์วิส จำกัด
2559 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท บริติชเพ้นท์ จำกัด
2555 – 2559 ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายรีเทล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด