คณะผู้บริหาร

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ :
45 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Master of Management Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2014 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน President TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน President TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน Chairman of Board of Director TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน Chairman of Board of Director TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน President TOA Paint (Laos) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธวัล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขมบุศ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาดสวายการเกษตร จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางใหญ่ดินทอง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ เรียลเอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เอทานอล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลที แอนด์ ซัน จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จำกัด