คณะผู้บริหาร

นางสาวเฟื่องลดา จิรวิบูลย์

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3

อายุ :
55 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2560 ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์ Non-Decorative และสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 – 2552 ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2545 – 2549 ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2540 – 2545 ผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2538 – 2540 ผู้จัดการการขาย งานโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2536 – 2538 ผู้ช่วยผู้จัดการงานขายโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ PT TOA Coating Indonesia
ปัจจุบัน กรรมการ PT TOA Paint Indonesia
2552 – 2554 Country Manager TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.