โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนประมาณ 1.2 พันล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd., TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia และอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อขยายธุรกิจและตั้งโรงงานใหม่ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อรองรับการขยายการผลิต การขาย และการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อรองรับการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 14 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
หมายเหตุ:

  • (1)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 25.0 ถือครองโดย PT Budilestari Sentosa ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ PT Budilestari Sentosa มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  • (2)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
  • (3)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  • (4)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
  • (5)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mr. Sok Hout ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ โดย Mr. Sok Hout มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน