โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อรองรับการสร้างโรงงานสีแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) ประเทศกัมพูชา

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มจำนวน 15 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
หมายเหตุ:

  • (1)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 25.0 ถือครองโดย PT Budilestari Sentosa ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ PT Budilestari Sentosa มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  • (2)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
  • (3)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  • (4)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
  • (5)ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mr. Sok Hout ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ โดย Mr. Sok Hout มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน