ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Notes:
2014,2015,2016 : Carve-out Financial Statements
2017 : Statutory Financial Statements

Notes:
2014,2015,2016 : Carve-out Financial Statements
2017 : Statutory Financial Statements

Notes:
2014,2015,2016 : Carve-out Financial Statements
2017 : Statutory Financial Statements