ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
ชื่อย่อ TOA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000133
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป
เว็บไซด์ http://www.toagroup.com
ปีที่ก่อตั้ง 2520
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 10 ตุลาคม 2560
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา – ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ทุนจดทะเบียน 2,029 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,029 ล้านหุ้น ซึ่งออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2335-5555
โทรสาร 0-2312-8919
อีเมล์ contact@toagroup.com 
  สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2335-5555 ต่อ 5875
โทรสาร 0-2312-8923
อีเมล์ companysecretary@toagroup.com 
  นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2335-5555  ต่อ 1520
โทรสาร 0-2312-8923
อีเมล์ ir@toagroup.com 
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
http://www.ey.com/th/en/home