ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ) TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000133
Home Page http://www.toagroup.com
โทรศัพท์ 02-335-5555
โทรสาร 02-312-8919
ทุนจดทะเบียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
2,029,000,000 บาท (สองพันยี่สิบเก้าล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
1,775,000,000 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท (หนึ่งบาท)
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999
โทรสาร  02-009-9991
ผู้สอบบัญชี นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด