ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


2560

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2559

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)    MB