คณะกรรมการบริษัท

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ :
47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2541

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
13.5

 • ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOAGH ร้อยละ 4.5
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ
 • พี่น้องกับ
  1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
  2. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
  3. นางบุศทรี หวั่งหลี
ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2541 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 57 แห่ง
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561