คณะกรรมการบริษัท

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ :
47 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)