คณะกรรมการบริษัท

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :
64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 ธันวาคม 2559

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
2559 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จำกัด
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561