คณะกรรมการบริษัท

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :
64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
29 ธันวาคม 2559

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561