คณะกรรมการบริษัท

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ :
44 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Science in Engineering Management University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.