คณะกรรมการบริษัท

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

อายุ :
44 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Science in Engineering Management University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – ปัจจุบัน Managing Director บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Shinto TOA Vietnam Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ TOA Performance Coating (Vietnam) Co.,Ltd
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน President บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2548 – ปัจจุบัน President บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จำกัด
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน Managing Director บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ไอเอสเอ็ม ออโต้รีฟินนิช เพ้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร้อมพิชาพาณิชย์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาเศรษฐี จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจซีอี-ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จำกัด