คณะกรรมการบริษัท

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ :
71 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 รองประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด