คณะกรรมการบริษัท

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ :
71 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 รองประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)