คณะกรรมการบริษัท

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ :
40 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท MBA University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2544 – ปัจจุบัน กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลผลทรัพย์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปร็อพเพอตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ว.ภัทรวุฒิ (1987) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขมบุศ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกมัยเจริญสุข โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
2550 – 2554 กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวีทรัพย์ เรียล เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวีทรัพย์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นเกล้าการ์เด้นซิตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลสินทรัพย์ธุรกิจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลสินทรัพย์เรียลเอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่ง เรียล เอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งสินทรัพย์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งเทรดดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยอง โพลิเมอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอรัลปาร์คพรอพเพอตี้ส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอรัลปาร์คโฮม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เอทานอล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลที แอนด์ ซัน จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จำกัด