คณะกรรมการชุดย่อย

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :
64 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)