คณะกรรมการชุดย่อย

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ :
64 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017)
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด
2554 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2552 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
2558 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ท้อปเอสพีพี จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย