คณะกรรมการชุดย่อย

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ
74 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2520 - 2559 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)