คณะกรรมการชุดย่อย

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ
74 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2520 – 2559 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ทวี (1987) จำกัด
2537 – 2559 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2532 – 2559 ประธานบริหาร บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 – 2559 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด