คณะกรรมการชุดย่อย

นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ :
72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6 ธันวาคม 2559

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ(1) (ร้อยละ)
21.0

 • ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 4.5 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOAGH ร้อยละ 6.0
 • คู่สมรสถือหุ้นทางตรงร้อยละ 4.5 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOAGH ร้อยละ 6.0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • คู่สมรสของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
 • มารดาของ
  1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
  2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
  3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
  4. นางบุศทรี หวั่งหลี
ประสบการณ์การทำงาน
ตําแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต:
2554 - 2559 รองประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: (1) นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562