คณะกรรมการชุดย่อย

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ :
45 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท Master of Management Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2014สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TOA Paint (Laos) Co., Ltd.
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด