คณะกรรมการชุดย่อย

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :
62 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารการคลัง (นบค.) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร HR Management University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Advisor สำหรับผู้บริหาร Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10) กรมสรรพากร
2555 - 2557 รองอธิบดี กรมสรรพากร
2551 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
2547 - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร