คณะกรรมการชุดย่อย

นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ :
40 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท MBA University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด