การกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่